SFS 2017:1044 Förordning om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

171044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tjänstledighetsförordningen
(1984:111);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § tjänstledighetsförordningen (1984:111)

1 ska

ha följande lydelse.

2 §

2

En arbetstagares rätt till tjänstledighet regleras i bland annat följande

föreskrifter

1 Förordningen omtryckt 1991:1787.

2 Senaste lydelse 2010:1663.

Författning

Föreskrift om tjänstledighet

Regeringsformen

4 kap. 10 §
för att fullgöra uppdrag som ledamot
av riksdagen

Anställningsförordningen
(1994:373)

19 §
i vissa fall får en anställd med full-
makt ha flera anställningar

Lagen (1974:358) om facklig förtro-
endemans ställning på arbetsplatsen

6 §

Lagen (1974:981) om arbetstagares
rätt till ledighet för utbildning

1 §

Lagen (1976:580) om medbestäm-
mande i arbetslivet

17 §
för att delta i förhandling

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

6 kap. 5 och 15 §§
för att fullgöra uppgifter som skydds-
ombud eller ledamot av skyddskom-
mitté

Lagen (1979:1184) om rätt till ledig-
het för vissa föreningsuppdrag
inom skolan, m.m.

3 §

SFS 2017:1044

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1044

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Denna förordning (1984:111)

5 §

Lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för utbildning i svenska för invand-
rare

3 §

Lagen (1988:1465) om ledighet för
närståendevård

20 §

Kommunallagen (2017:725)

4 kap. 11 §
för att fullgöra kommunala förtroen-
deuppdrag

4 kap. 34 §
för att tjänstgöra som politisk sekre-
terare

Föräldraledighetslagen (1995:584)

3�8 §§

Lagen (1997:1293) om rätt till ledig-
het för att bedriva näringsverksamhet

1 §

Lagen (1998:209) om rätt till ledighet
av trängande familjeskäl

1 §