SFS 2017:1045 Förordning om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälliga bilförbud

171045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1080) om
tillfälliga bilförbud;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 15, 20 och 23 §§ förordningen (1990:1080) om

tillfälliga bilförbud ska ha följande lydelse.

15 §

1

Kommunen ska sända en kopia av den antagna beredskapsplanen och

av samrådsredogörelsen till dem som kommunen har samrått med enligt 8 §.

Information om planen ska finnas tillgänglig för allmänheten enligt 8 kap.

13 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

20 §

2

Beslut om förbud mot biltrafik och beslut om att upphäva förbudet ska

kungöras och tillgängliggöras enligt 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725).
Beslutet ska även tillkännages i rundradio minst två timmar innan förbudet
blir gällande.

23 §

3

Kommunfullmäktiges beslut att anta eller upphäva en beredskapsplan

får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap.
kommunallagen (2017:725).

Beslut att förbjuda biltrafik får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:651.

2 Senaste lydelse 2012:651.

3 Senaste lydelse 1991:1609.

SFS 2017:1045

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017