SFS 2017:1046 Förordning om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

171046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:1632) med bemyndi-

gande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617) ska ha följande lydelse.

2 §

1

Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala

föreskrifter finns i 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725).

Om en länsstyrelse har upphävt en kommunal föreskrift enligt 3 kap. 13 §

andra stycket ordningslagen (1993:1617), ska länsstyrelsen begära att beslutet
anslås på kommunens anslagstavla.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:648.

SFS 2017:1046

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017