SFS 2017:1047 Förordning om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

171047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 16 a § förordningen (1995:1145) om redovis-

ning av nätverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

16 a §

2

�&rsrapporten ska undertecknas i enlighet med vad som gäller för

undertecknande av årsredovisningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Om nätverksamheten bedrivs av en kommun, ska årsrapporten i stället be-

slutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller kommunal-

lagen (2017:725) inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den som
bedriver nätverksamheten eller av behöriga ställföreträdare för den som be-
driver nätverksamheten.

�&rsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:865.

2 Senaste lydelse 2014:137.

SFS 2017:1047

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017