SFS 2017:1048 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

171048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

44 §

1

Kommunen ska skyndsamt underrätta

1. länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd

av denna förordning, och

2. lantmäterimyndigheten om de föreskrifter som kommunen har meddelat

med stöd av 40 § första stycket 5.

Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala före-

skrifter finns i 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:649.

SFS 2017:1048

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017