SFS 2017:1049 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

171049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 12 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)

1

ska ha följande lydelse.

12 §

2

En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personupp-

gifter som ingår i

1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400),

2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,
3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige

eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över.

Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när
det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses

i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och

2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades person-

liga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.
Bestämmelserna i första�tredje styckena gäller även ett kommunalförbund.

Med fullmäktige avses då i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektio-
nen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 9 kap. 5 § andra
stycket kommunallagen (2017:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:1221.

2 Senaste lydelse 2010:293.

SFS 2017:1049

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017