SFS 2017:1050 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

171050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

20 §

Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan

överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till

1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i

6�12 §§,

3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över till-

synsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hante-
ring förekommer,

4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kom-

munala verksamheter,

5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge

effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten,

6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.
När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften

inte överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot
6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens
interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl
inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:1050

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017