SFS 2017:1051 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

171051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 15 kap. 1 § och rubriken närmast före 15 kap.

1 § skolförordningen (2011:185) ska ha följande lydelse.

15 kap.

�verklagande

1 §

1

Beslut enligt denna förordning får endast överklagas i den ordning som

gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2017:1051

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017