SFS 2017:1052 Förordning om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

171052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:391) om
Domarnämndens förordnande av särskilda
ledamöter i allmän domstol och i allmän
förvaltningsdomstol;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2013:391) om Domarnämn-

dens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän för-
valtningsdomstol ska ha följande lydelse.

1 §

1

Domarnämnden ska förordna

1. ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt 1 kap. 8 § och

2 kap. 4 a § rättegångsbalken,

2. tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och

Patent- och marknadsöverdomstolen enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:188) om
patent- och marknadsdomstolar,

3. särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,
4. värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och särskilda ledamö-

ter i kammarrätten i mål om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152),

5. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål om lag-

lighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725),

6. ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt

lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och

7. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt

lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:243.

SFS 2017:1052

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017