SFS 2017:1053 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

171053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:211) om statligt
stöd till regionala investeringar;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 15 och 30 §§ förordningen (2015:211) om stat-

ligt stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.

15 §

Trots vad som sägs i 11 § får regionalt investeringsstöd för turistverk-

samhet lämnas även till kommuner och till sådana juridiska personer som av-
ses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:725).

Stöd för en anläggning som ägs av en kommun eller en sådan juridisk per-

son som avses i första stycket och som ska hyras ut eller arrenderas ut, ska
förenas med villkor om hyrans eller arrendets storlek.

30 §

Den hyra som tas ut för användning av lokalerna ska motsvara mark-

nadspriset. Om lokalen ägs av en kommun eller en sådan juridisk person som
avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:725), ska beslutet om stöd för-
enas med villkor om hyrans storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:1053

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017