SFS 2017:1054 Förordning om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

171054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s
direktstöd för jordbrukare;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4, 5, 16�23, 24�28, 31, 33, 35, 37, 41 och 42 §§

och bilaga 1 till förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare
ska ha följande lydelse.

4 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om definitioner enligt artikel 4

i förordning (EU) nr 1307/2013 och enligt artiklarna 4 och 5 i förordning
(EU) 639/2014.

5 §

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i

form av

1. följande stöd enligt avdelning III i förordning (EU) nr 1307/2013:
a) grundstöd,
b) stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och

miljön, och

c) stöd till unga jordbrukare,
2. kopplat stöd enligt avdelning IV i förordning (EU) nr 1307/2013.

16 §

Stödbelopp som överstiger 150 000 euro per kalenderår ska reduceras

med 5 procent.

Löneavdrag enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska inte

göras.

17 §

Artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 om verksam-

heter undantagna från direktstöd ska inte gälla jordbrukare som för det före-
gående året tagit emot högst 5 000 euro i direktstöd.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter enligt artikel 9.2 i förordning

(EU) nr 1307/2013 om det underlag som ska lämnas in för att styrka att krite-
rierna för aktiv jordbrukare är uppfyllda.

18 §

Stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och

miljön enligt artikel 43.9 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska beräknas enligt
artikelns tredje stycke.

19 §

Den andel permanent gräsmark som ska skyddas enligt artikel 45 i för-

ordning (EU) 1307/2013 ska fastställas på nationell nivå.

SFS 2017:1054

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1054

Jordbruksverket ska fastställa andelen enligt artikel 45 i förordning (EU) nr

1307/2013 och artikel 43 i förordning (EU) nr 639/2014.

20 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldigheter för jordbru-

kare att ställa om åkermark till permanent gräsmark enligt artikel 45.3 i för-
ordning (EU) nr 1307/2013 och artiklarna 44.2 och 44.3 i förordning (EU) nr
639/2014.

21 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förhandsgodkännande av

omställning av permanent betesmark och om återställande av permanent
betesmark enligt artikel 37.1 andra stycket och artikel 37.3 i kommissionens
delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplette-
ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad
gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för
avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som
gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.

22 §

Betesmarker som är berättigade till grundstöd enligt förordning (EU)

nr 1307/2013 och som är belägna inom områden som utpekats enligt rådets
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG
av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar utgör känsliga per-
manenta gräsmarker enligt artikel 45.1 första stycket i förordning (EU)
1307/2013.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om känsliga perma-

nenta gräsmarker enligt artikel 42 i förordning (EU) nr 639/2013.

23 §

1

Som arealer med ekologiskt fokus enligt artikel 46.2 i förordning

(EU) nr 1307/2013 räknas

1. arealer som ligger i träda,
2. buffertområden och fältkanter,
3. jordbruksmark med odling av salix,
4. arealer med fånggrödor eller växttäcke, och
5. arealer med kvävefixerande grödor.
För buffertområden och fältkanter ska omräkningsfaktor 6 och viktnings-

faktor 1,5 enligt artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om arealer med ekolo-

giskt fokus enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och artikel 45 i
förordning (EU) nr 639/2014.

24 §

Vid beräkningen av stödrätternas enhetsvärde ska artikel 25.4 i förord-

ning (EU) nr 1307/2013 tillämpas. Samtliga stödrätter ska från och med an-
sökningsåret 2020 ha samma enhetsvärde.

Stödrätternas enhetsvärde ska från och med ansökningsåret 2015 ökas re-

spektive minskas linjärt så att stödrätterna får det enhetsvärde som anges i
första stycket.

25 §

Jordbruksverket får besluta om en sådan ökning av belopp inom ord-

ningen för grundstöd som anges i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

1 Senaste lydelse 2014:1588.

background image

3

SFS 2017:1054

26 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om sammanslagning av upp-

delade stödrätter enligt artikel 23.3 i förordning (EU) nr 639/2014.

27 §

Stöd till unga jordbrukare enligt artikel 50 i förordning (EU) nr

1307/2013 betalas ut för högst 90 av de stödberättigade hektar som jordbru-
karen deklarerat.

Vid beräkningen av stödbeloppen enligt första stycket ska artikel 50.8 i för-

ordningen tillämpas.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om faktisk och varaktig

kontroll över juridiska personer som kompletterar artikel 49.1 i förordning
(EU) nr 639/2014.

28 §

Jordbruksverket får besluta om finansiering av stöd till unga jordbru-

kare enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1307/2013.

31 §

En jordbrukare kan få tilldelning ur den nationella reserven enligt arti-

kel 30.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 om det finns utrymme för sådan till-
delning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för tilldel-

ning ur den nationella reserven enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/
2013.

33 §

Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs,

liksom

1. förordning (EU) nr 1307/2013,
2. förordning (EU) nr 639/2014,
3. artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013, och
4. artikel 37 i förordning (EU) nr 640/2014.
Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen.

35 §

Det integrerade administrations- och kontrollsystemet som avses i arti-

kel 67 i förordning (EU) 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket.

37 §

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av så-

dana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr
2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i
artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund
av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

41 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om kraven på god jordbruks-

hävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 94 i förordning (EU) nr
1306/2013.

42 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av sanktioner

enligt artikel 97.3 och om system för tidig varning av överträdelser enligt arti-
kel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

background image

4

SFS 2017:1054

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

background image

5

SFS 2017:1054

Bilaga 1

2

Förteckning över områden som avses i artikel 46.7 i förordning
(EU) nr 1307/2013

2 Senaste lydelse 2015:612.

Län

Kommun

Församling

3

Norrbotten

�verkalix

�verkalix

Kalix2

Nederkalix
Töre

�vertorneå

�vertorneå
Svanstein
Hietaniemi

�lvsbyn

�lvsby

Luleå �rnäset

Nederluleå
Råneå

Piteå

Piteå stadsförsamling
Hortlax
Piteå landsförsamling
Norrfjärden

Boden

�verluleå
Gunnarsbyn
Edefors

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda
Karl Gustav

Västerbotten

Nordmaling Nordmaling
Bjurholm Bjurholm
Vindeln Vindeln

�&msele

Robertsfors

Bygdeå
Nysätra

Norsjö

Norsjö

Malå

Malå

Vännäs

Vännäs

�&sele �&sele

Fredrika

Umeå Umeå

stadsförsamling

Umeå landsförsamling
Tavelsjö
Teg
�&lidhem
Holmsund
Hörnefors
Sävar

3 Med församling avses sådan territoriell församling som fanns den 1 januari 2000 en-
ligt lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

background image

6

SFS 2017:1054

Holmön
Umeå Maria

Lycksele

Lycksele
Björksele
�rträsk

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov
Skellefteå Sankt �rjan
Bureå
Skellefteå landsförsamling
Boliden
Kågedalen
Byske
Fällfors
Jörn
Lövånger
Burträsk
Kalvträsk

Jämtland

Ragunda

Ragunda
Fors
Borgvattnet
Stugun

Bräcke

Bräcke
Nyhem
Hällesjö
Håsjö
Sundsjö
Revsund
Bodsjö

�stersund �stersund

Frösö
Sunne
Näs
Lockne
Marieby
Brunflo
Kyrkås
Lit
Häggenås
Norderö

Västernorrland

�&nge

Borgsjö
Haverö
Torp

Timrå Timrå

Ljustorp
Hässjö
Tynderö

Län

Kommun

Församling

background image

7

SFS 2017:1054

Härnösand Härnösands

domkyrkoför-

samling
Högsjö
Häggdånger
Stigsjö
Viksjö
Säbrå
Hemsö

Sundsvall Sundsvalls

Gustav

Adolf

Skönsmon
Skön
Alnö
Sättna
Selånger
Stöde
Tuna
Attmar
Njurunda
Indal
Holm
Liden

Kramfors Gudmundrå

Nora
Skog
Nordingrå
Vibyggerå
Ullånger
Bjärtrå
Styrnäs
Dal
Torsåker
Ytterlännäs

Sollefteå Sollefteå

Multrå
Graninge
Långsele
Ed
Resele
Helgum
�&dals-Liden
Junsele
Boteå
�verlännäs
Sånga
Edsele
Ramsele

Län

Kommun

Församling

background image

8

SFS 2017:1054

�rnsköldsvik �rnsköldsvik

Arnäs
Anundsjö
Skorped
Sidensjö
Nätra
Själevad
Mo
Grundsunda
Gideå
Björna
Trehörningsjö

Gävleborg

Ockelbo Ockelbo
Hofors Hofors

Torsåker

Ovanåker

Ovanåker
Voxna
Alfta

Nordanstig Ilsbo

Harmånger
Jättendal
Gnarp
Bergsjö
Hassela

Ljusdal Ljusdal

Hamra
Los
Färila
Kårböle
Ramsjö
Järvsö

Gävle Gävle

Heliga

Trefaldighets

Gävle Staffan
Hedesunda
Hille
Valbo
Gävle Tomas
Gävle Maria
Bomhus
Hamrånge

Sandviken Sandviken

Ovansjö
Järbo
�&rsunda
�sterfärnebo

Söderhamn Söderhamn

Län

Kommun

Församling

background image

9

SFS 2017:1054

Sandarne
Skog
Ljusne
Söderala
Bergvik
Mo
Trönö
Norrala

Bollnäs Bollnäs

Rengsjö
Segersta
Hanebo
Undersvik
Arbrå

Hudiksvall Hudiksvall

Idenor
Hälsingtuna
Rogsta
Njutånger
Enånger
Delsbo
Bjuråker
Norrbo
Forsa
Hög

Dalarna

Vansbro Järna

Nås
�ppelbo

Gagnef Mockfjärd

Gagnef
Floda

Leksand Leksand

Djura
�&l
Siljansnäs

Rättvik Rättvik

Boda
Ore

Orsa Orsa
Smedjebacken Norrbärke

Söderbärke

Mora Mora

Våmhus
Sollerön
Venjan

Falun Falu

Kristine

Län

Kommun

Församling

background image

10

SFS 2017:1054

Grycksbo
Stora Kopparberg
Aspeboda
Vika
Hosjö
Sundborn
Svärdsjö
Enviken
Bjursås

Borlänge Stora

Tuna

Torsång

Säter Säter

Stora Skedvi
Gustafs
Silvberg

Hedemora Hedemora

Garpenberg
Husby

Avesta Avesta

By
Folkärna
Grytnäs

Ludvika Ludvika

Grängesberg
Grangärde
Säfsnäs

Västmanland

Skinnskatteberg Hed

Skinnskatteberg
Gunnilbo

Surahammar Sura

Ramnäs

Norberg Norberg

Karbenning

Fagersta Västanfors

Västervåla

�rebro

Laxå Ramundeboda

Finnerödja
Tived
Skagershult

Hallsberg

Svennevad

Degerfors Degerfors

Nysund

Hällefors Hällefors

Grythyttan
Hjulsjö

Ljusnarsberg Ljusnarsberg

Län

Kommun

Församling

background image

11

SFS 2017:1054

Askersund

Lerbäck
Snavlunda

Karlskoga Karlskoga
Nora Järnboås

Nora bergsförsamling
Viker

Lindesberg Lindesberg

Guldsmedshyttan
Näsby
Ramsberg

Värmland Eda Eda

Järnskog
Skillingmark
Köla

Torsby Fryksände

Lekvattnet
Vitsand
Nyskoga
�stmark
Norra Finnskoga
Södra Finnskoga
Dalby
Norra ny

Storfors Storfors

Bjurtjärn
Lungsund

Hammarö

Hammarö

Munkfors Ransäter

Munkfors

Forshaga Forshaga

Nedre Ullerud
�vre Ullerud

Grums Grums

Borgvik
Värmskog

�&rjäng Silbodal

Sillerud
Karlanda
Holmedal
Blomskog
Trankil
Västra Fågelvik
Töcksmark
�stervallskog

Sunne Sunne

Västra �mtervik

Län

Kommun

Församling

background image

12

SFS 2017:1054

�stra �mtervik
Gräsmark
Lysvik

Kristinehamn Rudskoga

Visnums-Kil
Visnum
�lme

Filipstad Filipstad

Brattfors
Nordmark
Kroppa
Gåsborn
Rämmen

Hagfors Hagfors

Ekshärad
Gustav Adolf
Norra Råda
Sunnemo

Arvika Arvika

�stra

Arvika Västra
Stavnäs
Högerud
Glava
Bogen
Gunnarskog
Ny
�lgå
Mangskog
Brunskog

Säffle Säffle

Tveta
Bro
Botilsäter
Millesvik
Gillberga
Kila
Svanskog
Långserud

Västra Götaland

Härryda

Härryda
Landvetter
Råda
Björketorp

Dals-Ed Håbol

Nössemark
Dals-Ed
Töftedal

Län

Kommun

Församling

background image

13

SFS 2017:1054

Gesäter
Rölanda

Ale Nödinge

Hålanda
Skepplanda
Kilanda
Starrkärr

Lerum Skallsjö

Stora Lundby
�stad

Bollebygd Töllsjö

Bollebygd

Karlsborg Karlsborg

Brevik
Mölltorp
Undenäs

Gullspång

Amnehärad
Hova
Södra Råda

Tranemo Tranemo

Ambjörnarp
Sjötofta
Mossebo
Södra �&sarp
Länghem
Månstad
Nittorp
Ljungsarp
�lsremma
Dalstorp
Hulared

Bengtsfors �rtemark

Laxarby
Vårvik
Torrskog
Steneby
Tisselskog
�dskölt
Bäcke

Lilla Edet

Fuxerna
�&sbräcka
Tunge
Sankt Peder
Ale-Skövde
Västerlanda
Hjärtum

Län

Kommun

Församling

background image

14

SFS 2017:1054

Mark Kinna

�rby-Skene
Sätila
Hyssna
Skephult
Fritsla
Hajom
Fotskäl
Tostared
�xnevalla
Istorp
�lekulla
Torestorp
�xabäck

Svenljunga Svenljunga-Ullasjö

Holsljunga
Mjöbäck
Mårdaklev
Kalv
�stra Frölunda
Håcksvik
�rsås
Revesjö
Redslared
Sexdrega
Roasjö
Hillared

Alingsås

Alingsås
Långared
Hemsjö
�denäs

Borås Borås

Caroli

Borås Gustav Adolf
Brämhult
Rångedala
�spered
Toarp
Dannike
Ljushult
Tärby
Fristad-Gingri
Borgstena
Tämta
Vänga
Bredared
Sandhult

Län

Kommun

Församling

background image

15

SFS 2017:1054

Seglora
Kinnarumma

Ulricehamn Ulricehamn

Kärråkra
Möne
Hällstad
Murum
Fänneslunda
Härna
Södra Ving
Varnum
Södra Säm
Finnekumla
Tvärred
Marbäck
Gällstad
Grönahög
Strängsered
Gullered
Hössna
Liared
Kölingared
Knätte
Böne
Kölaby
Humla
Blidsberg
Dalum
Timmele

�&mål �&mål

Mo
Tösse med Tydje
�&nimskog
Fröskog
Edsleskog

Halland

Hylte Torup

Kinnared
Långaryd
Drängsered
Färgaryd
Femsjö
Södra Unnaryd
Jälluntofta

Skåne

�stra Göinge

Glimåkra

�rkelljunga �rkelljunga

Rya

Län

Kommun

Församling

background image

16

SFS 2017:1054

Skånes-Fagerhult

Osby

Osby
�rkened
Loshult
Visseltofta

Perstorp Perstorp

Blekinge

Olofström

Kyrkhult

Karlskrona

Karlskrona stadsförsamling
Aspö
Flymen
Sturkö
Sillhövda
Hasslö
Bollö

Ronneby

Backaryd
�ljehult
Eringsboda

Karlshamn

Ringamåla

Kalmar

Högsby

Fågelfors
Fagerhult

Torsås

Gullabo

Hultsfred

Hultsfred
Lönneberga
Järeda
Virserum
Vena

Emmaboda Emmaboda

Vissefjärda
Algutsboda
Långasjö

Nybro

Nybro
Kråksmåla
Bäckebo
Kristvalla
Madesjö
�rsjö
Sankt Sigfrid
Oskar
Hälleberga

Oskarshamn Oskarshamn

Misterhult
Kristdala
Döderhult

Västervik

Törnsfall
Gladhammar
Västrum

Län

Kommun

Församling

background image

17

SFS 2017:1054

Ukna
Dalhem
�verum
Västra Ed
Loftahammar
Lofta
Gamleby
Odensvi
Hallingeberg
Hjorted
Blackstad

Vimmerby Vimmerby

Rumskulla
Pelarne
Frödinge
Locknevi
Djursdala
Södra Vi
Tuna

Kronoberg

Uppvidinge �&seda

Herråkra
Lenhovda
Nottebäck
�lghult

Lessebo Lessebo

Hovmantorp
Ekeberga
Ljuder

Tingsryd Tingsås

Almundsryd
�lmeboda
Linneryd
Södra Sandsjö
Väckelsång
Urshult

Alvesta Alvesta

Lekaryd
Härlöv
Hjortsberga med Kvenne
Moheda
Slätthög
Mistelås
Blädinge
Vislanda
Skatelöv
Västra Torsås

Län

Kommun

Församling

background image

18

SFS 2017:1054

�lmhult �lmhult

Härlunda
Virestad
Stenbrohult
Göteryd
Pjätteryd
Hallaryd

Markaryd Markaryd

Hinneryd
Traryd

Växjö Växjö

Domkyrkoförsamling

Furuby
Sjösås
Hornaryd
Drev
Dädesjö
Hemmesjö med Tegnaby
�stra Torsås
Nöbbele
Uråsa
Jät
Kalvsvik
Tävelsås
Dänningelanda
Vederslöv
�ja
Bergunda
�jaby
Tjureda
Gårdsby
Söraby
Tolg
Asa
Aneboda
Berg
Ormesberga
�r
Skogslyckan
Växjö Maria
Teleborg

Ljungby Ljungby

Agunnaryd
Ryssby
Tutaryd
Södra Ljunga
Hamneda

Län

Kommun

Församling

background image

19

SFS 2017:1054

Kånna
Berga
Dörarp
Vittaryd
Angelstad
Annerstad
Nöttja
Torpa
Vrå
Lidhult
Odensjö
Bolmsö
Tannåker

Jönköping

Aneby Bälaryd

Bredestad
Askeryd
Marbäck
Frinnaryd
Lommaryd
Haurida
Vireda

Gnosjö Källeryd

�&senhöga
Kävsjö
Kulltorp del Gno-
sjö kommun
Gnosjö

Mullsjö Utvängstorp

Sandhem
Nykyrka
Bjurbäck

Habo Habo

Gustav Adolf
Brandstorp

Gislaved Gislaved

Våthult
Bosebo
Anderstorp
Stengårdshult
Valdshult
�reryd
Norra Hestra
Villstad
Burseryd
Gryteryd
Södra Hestra

Län

Kommun

Församling

background image

20

SFS 2017:1054

�&s
Kållerstad
Reftele

Vaggeryd Byarum

Bondstorp
Tofteryd
Hagshult
�&ker
Svenarum

Jönköping Jönköpings

Kristina

Ljungarum
Järstorp
Huskvarna
Hakarp
Norrahammar
�lmstad
Svarttorp
Järsnäs
Lekeryd
Rogberga
Barnarp
�destugu
�ggestorp
Månsarp
Bankeryd
Bottnaryd
Mulseryd
Angerdshestra
Norra Unnaryd

Nässjö Nässjö

Norra Sandsjö
Bringetofta
Norra Solberga
Flisby
Forserum
Barkeryd
Malmbäck
Almesåkra

Värnamo Värnamo

Bredaryd
Kulltorp del Värnamo
kommun
Kärda
Hånger
Forsheda
Torskinge

Län

Kommun

Församling

background image

21

SFS 2017:1054

Dannäs
Tånnö
Voxtorp
Gällaryd
Rydaholm
Fryele
Nydala

Sävsjö Sävsjö

Hjärtlanda
Vrigstad
Hylletofta
Skepperstad
Hjälmseryd
Stockaryd
Hultsjö

Vetlanda Vetlanda

Bäckseda
Näsby
Fröderyd
Bäckaby
Ramkvilla
Södra Solberga
Korsberga
Lemnhult
Näshult
Stenberga
Skirö
Nye
Alseda
�kna
Karlstorp
Skede
Björkö
Nävelsjö
Lannaskede
Myresjö

Eksjö Eksjö

Hässleby
Kråkshult
Bellö
Ingatorp
Hult
Edshult
Mellby
Höreda

Tranås

Säby

Län

Kommun

Församling

background image

22

SFS 2017:1054

Adelöv
Linderås

�stergötland

Ydre

Torpa
Asby
Sund
Västra Ryd
Svinhult
Norra Vi

Kinda

Tidersrum
Kisa
Västra Eneby
Horn
Hycklinge
Oppeby
Hägerstad
Tjärstad

Boxholm Rinna

Blåvik
Malexander

�&tvidaberg �&tvid

Grebo
Värna
Björsäter
Yxnerum
Hannäs
Gärdserum

Finspång Risinge

Hällestad
Regna
Skedevi

Valdemarsvik

Valdemarsvik
Ringarum
Gryt
Tryserum
�stra Ed

Uppsala

�lvkarleby �lvkarleby

Skutskär

Heby

Västerlövsta
Huddunge
Enåker
Vittinge
Nora
�stervåla
Harbo

Tierp

Tolfta
Tegelsmora

Län

Kommun

Församling

background image

23

SFS 2017:1054

Tierp
Västland
�sterlövsta
Hållnäs

�sthammar �sthammar

Forsmark
Valö
Börstil
Hökhuvud
Harg
�regrund
Gräsö
Alunda
Ekeby
Skäfthammar
Morkarla
Film
Dannemora

Stockholm

Norrtälje Norrtälje

Björkö-Arholma
Väddö
Singö
Häverö
Edebo
Ununge
Edsbro
Fasterna
Rimbo

Skederid
Husby-Sjuhundra
Gottröra
Närtuna
Malsta
Lohärad
Estuna
Söderby-Karl
Roslags-Bro
Vätö
Rådmansö
Frötuna
Blidö
Länna
Riala

Län

Kommun

Församling

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017