SFS 2017:1055 Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

171055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:377) om registrering av
båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. samt 4 § ska ha följande
lydelse.

Lag om registrering av båtar

4 §

2

I fartygsregistrets båtdel ska föras in varje båt vars skrov har en största

längd av minst 15 meter och som

1. ska anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycket sjölagen

(1994:1009),

2. vanligen finns i Sverige och vars ägare är bosatt här, eller
3. uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra

stycket 1 sjölagen och vars ägare anmäler båten för registrering.

Utöver detta ska varje båt som uppfyller förutsättningarna i första stycket

1, 2 eller 3, utom i fråga om skrovets största längd, föras in i fartygsregistrets
båtdel om båten används yrkesmässigt

1. till befordran av passagerare och är konstruerad för att föra fler än tolv

sådana eller vars skrov har en största längd av minst fem meter,

2. till befordran av gods, till bogsering eller bärgning eller till uthyrning till

allmänheten och båtens skrov har en största längd av minst fem meter, eller

3. i havet till fiske eller annan fångst eller om den används i sådant syfte i

andra vattendrag än havet och båtens skrov har en största längd av minst fem
meter.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på registre-

ring i fartygsregistrets båtdel för båtar som ägs av staten och som används
uteslutande för statsändamål.

Regeringen får, efter överenskommelse med främmande makt, meddela

föreskrifter om registreringsplikt även för annan fiskebåt än som avses i andra
stycket 3.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.

1 Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25.

2 Senaste lydelse 2001:379.

SFS 2017:1055

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1055

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)