SFS 2017:1056 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

171056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)2

dels att 2 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 och 6 §§ och 2 kap. 15, 24 och 25 §§ ska ha följande

lydelse.

1 kap.

2 §

3

Fartyg, vars skrov har en största längd som överstiger 24 meter,

betecknas skepp. Andra fartyg kallas båt.

Den myndighet som regeringen bestämmer (registermyndigheten) ska med

hjälp av automatiserad behandling föra ett register, benämnt fartygsregistret,
där informationen ska vara uppdelad i

1. en skeppsdel som innehåller uppgifter om svenska skepp,
2. en båtdel som innehåller uppgifter om båtar som registrerats enligt lagen

(1979:377) om registrering av båtar,

3. en skeppsbyggnadsdel som innehåller uppgifter om skepp under bygg-

nad i Sverige.

6 §

4

Ett skepp som förs in i fartygsregistrets skeppsdel ska ha ett namn.

Namnet bestäms av ägaren. Ett namn som är ägnat att väcka anstöt får dock
inte registreras.

Registermyndigheten får besluta att förelägga ägaren att inom en viss tid

bestämma ett namn. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

2 kap.

15 §

5

Registerärenden är ärenden om

1. registrering eller avregistrering av skepp eller skeppsbygge,
2. inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge,
3. inteckning i skepp eller skeppsbygge, och
4. annan införing i fartygsregistrets skepps- eller skeppsbyggnadsdel som

görs på grund av föreskrift i en lag eller annan författning.

1 Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 5 § 2001:384.

3 Senaste lydelse 2001:384.

4 Senaste lydelse 2001:384. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2001:384.

SFS 2017:1056

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1056

Registerärenden tas upp på inskrivningsdag. Sådan hålls till klockan tolv

varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, som inte är helgdag. Som
helgdag anses även midsommarafton, julafton och nyårsafton. En anmälan el-
ler ansökan som kommer in efter klockan tolv anses gjord följande inskriv-
ningsdag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för ägare av skepp samt tillverkare och ägare av
registrerade skeppsbyggen att till registermyndigheten anmäla förhållanden
som myndigheten behöver känna till för en ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om registre-
rings- och inskrivningsförfarandet.

24 §

6

En ansökan enligt 4 § att inskrivning av villkorlig äganderätt ska av-

föras ur registret ska avslås om bestämmelsen i 20 § första stycket inte har
iakttagits eller om det inte visas att förvärvaren förlorat sin rätt.

En anmälan av ett skepp eller skeppsbygge för avregistrering ska avslås om

bestämmelsen i 20 § första stycket inte har iakttagits eller om grund för åtgär-
den inte finns enligt 6 §. Vid avregistrering med anledning av förvärv ska
bestämmelserna i 23 § första stycket 4�10 och andra stycket tillämpas.

En ansökan om att skeppsnamn ska skrivas in i eller avföras ur fartygs-

registrets skeppsdel ska avslås, om bestämmelsen i 20 § första stycket inte har
iakttagits.

25 §

7

Om ett utländskt skepp har blivit svenskt eller begärts registrerat här,

får det föras in i fartygsregistrets skeppsdel endast om det visas att skeppet
inte är infört i motsvarande register i sitt tidigare hemland eller att det kom-
mer att avföras ur ett sådant register med verkan från den dag då det registre-
ras här i landet.

�r skeppet nybyggt utomlands ska det dessutom visas att rätt till skeppet

inte är inskriven i skeppsbyggnadsregister i det landet eller att sådan rätt kom-
mer att avföras med verkan från den dag då skeppet registreras i Sverige.
Detta gäller också i fråga om införing i det svenska fartygsregistrets skepps-
byggnadsdel av skepp under byggnad som har förvärvats från utlandet.

På ansökan kan dock ett skepp villkorligt registreras i det svenska fartygs-

registrets skeppsdel under en period om högst en månad om det är nödvändigt
för att skeppet ska kunna slutgiltigt avregistreras i det utländska registret. Det
ska antecknas i fartygsregistrets skeppsdel att registreringen är villkorad. En
sådan registrering medför inte någon rätt till inskrivning av äganderätten eller
inteckningar. Har fartyget inte slutgiltigt avregistrerats i det utländska regist-
ret när den utsatta tiden löper ut förfaller den villkorade registreringen. Detta
gäller också i fråga om villkorad registrering i det svenska fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel av skepp under byggnad som har förvärvats från utlandet.

Om ett skepp eller skeppsbygge ska avregistreras för att registreras utom-

lands, ska det på sökandens begäran beslutas att egendomen ska avföras ur re-
gistret den dag då den förs in i det utländska registret. Avregistreringen får
verkan från dagen för den nya registreringen.

6 Senaste lydelse 2001:384.

7 Senaste lydelse 2001:384.

background image

3

SFS 2017:1056

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Båtar som är registrerade i fartygsregistrets skeppsdel ska överföras till

fartygsregistrets båtdel.

3. Vad som sägs i punkt 2 gäller dock inte om inteckning sökts eller bevil-

jats i båten före ikraftträdandet. Upphör sådan båt att besväras av inteckning
efter ikraftträdandet ska en överföring omedelbart ske. �verföringen ska på
lämpligt sätt meddelas ägaren.

4. Så länge en båt till följd av punkt 3 fortfarande är upptagen i fartygs-

registrets skeppsdel ska den fortsatt behandlas som ett skepp. Nya inteck-
ningar får dock inte beviljas.

5. Ett skeppsbygge som ska bli ett fartyg med en största skrovlängd som

inte överstiger 24 meter och som vid ikraftträdandet är registrerat i fartygsre-
gistrets skeppsbyggnadsdel ska inte avföras ur det registret på grund av sin
skrovlängd och ska fortsatt behandlas som ett skeppsbygge. Om en inteckning
gäller, söks eller beviljas i ett sådant skeppsbygge tillämpas bestämmelserna
om registrering i fartygsregistrets skeppsdel. Om båten registreras i fartygsre-
gistrets skeppsdel, ska även en inteckning som gäller i bygget och en införing
som rör inteckningen föras över dit.

6. Upphör en båt som avses i punkt 5 att besväras av inteckning, ska den

omedelbart överföras till fartygsregistrets båtdel. �verföringen ska på lämp-
ligt sätt meddelas ägaren.

7. En båt som till följd av punkt 5 är upptagen i fartygsregistrets skeppsdel

ska fortsatt behandlas som ett skepp. Nya inteckningar får dock inte beviljas.

8. Sådan överföring som avses i punkt 2, 3 och 6 får fram till och med den

1 februari 2020 genomföras utan beaktande av reglerna om inskrivnings-
dagar.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017