SFS 2017:1057 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Med skepp avses i denna lag fartyg vars skrov har en största längd av

minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses
andra fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25.

SFS 2017:1057

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017