SFS 2017:1058 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

171058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till patentkungörelsen (1967:838)

1 ska

ha följande lydelse.

Bilaga

2

Avgiftslista

Avdelning A

Kronor

Avdelning B

�&rsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande belopp

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2 Senaste lydelse 2014:435.

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift
enligt 82 § samma lag:

Grundavgift för offentliggörande

2 500

� tilläggsavgift för varje patentkrav som har tillkommit efter ansö-
kans ingivningsdag, om antalet krav därmed överstiger det antal
som ansökningsavgift har betalats för

150

�&r

Kronor

1

0

2

0

3

1 400

4

1 500

5

1 700

6

1 900

7

2 100

8

2 400

9

2 700

10

3 000

SFS 2017:1058

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1058

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patent-
lagen betalas senare än när den förföll till betalning, ska höjas med 20 pro-
cent.

Avdelning D

1. Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller för årsavgifter som betalas före den 14 februari

2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

11

3 400

12

3 800

13

4 200

14

4 600

15

5 000

16

5 400

17

5 800

18

6 200

19

6 600

20

7 000

Kronor

Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 § första stycket
patentlagen

10 000

Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd
enligt 105 § första stycket patentlagen

6 000

�&rsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patent-
lagen, för varje påbörjat år

20 000

�&r

Kronor