SFS 2017:1059 Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)

171059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mönsterskyddsförordningen
(1970:486);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 20 d, 29 och 30 §§ mönsterskyddförordningen

(1970:486)

1 ska ha följande lydelse.

20 d §

2

Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 20 a §

medge direktåtkomst till mönsterregistret och det diarium som avses i 6 §.

29 §

3

Avgifter i ärenden som rör ansökan om registrering av mönster ska

betalas med följande belopp.

Tilläggsavgift ska, utom när det gäller kungörelseavgift, betalas även för

varje femårsperiod utöver den första.

För att ansökningsavgiften ska beräknas enligt första stycket 1

a ska an-

sökan göras på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:610.

2 Senaste lydelse 2001:776.

3 Senaste lydelse 2009:1576.

1. Ansökningsavgift

enligt 48 § mönsterskyddslagen

(1970:485) för den första femårsperioden

a) om ansökan görs elektroniskt

2 000 kr

b) om ansökan görs på annat sätt

2 500 kr

2. Ansökningsavgift för varje femårsperiod utöver den första,

om ansökan avser registrering för flera femårsperioder

2 200 kr

3. Tilläggsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen
a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs ut-

över den första

500 kr

b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första

1 400 kr

c) förvaringsavgift för varje modell

800 kr

d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första

200 kr

4. �&terupptagningsavgift enligt 14 § fjärde stycket mönster-

skyddslagen

500 kr

SFS 2017:1059

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1059

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

30 §

4

Avgifter i ärenden som rör registrerat mönster ska betalas med föl-

jande belopp.

För att ansökningsavgiften ska beräknas enligt första stycket 1 a ska ansö-

kan göras på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver.

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1576.

1. Förnyelseavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen

(1970:485) per femårsperiod

a) om ansökan görs elektroniskt

2 500 kr

b) om ansökan görs på annat sätt

3 000 kr

2. Tilläggsavgift enligt samma paragraf vid ansökan om

förnyelse

a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs ut-

över den första

500 kr

b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första

1 400 kr

c) förvaringsavgift för varje modell

800 kr

d) om förnyelseavgift betalas efter utgången av löpande re-

gistreringsperiod

500 kr

3. Ansökan om anteckning av ny innehavare eller licens

900 kr