SFS 2017:1061 Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

171061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § varumärkesförordningen (2011:594)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

1

Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas enligt följande.

Slag av ärende

kronor

Elektronisk ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

2 000

b) för varje klass utöver den första

1 000

Annan ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

2 700

b) för varje klass utöver den första

1 000

Ansökan om delning av en ansökan om registre-
ring, för varje avdelad ansökan

1 500

Ansökan om delning av en registrering, för varje
avdelad registrering

1 500

Elektronisk ansökan om förnyelse
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

2 000

b) för varje klass utöver den första

1 000

Annan ansökan om förnyelse
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

2 500

b) för varje klass utöver den första

1 000

SFS 2017:1061

Utkom från trycket
den 21 november 2017

1 Senaste lydelse 2012:621.

background image

2

SFS 2017:1061

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Om förnyelse söks efter registreringsperiodens ut-
gång tillkommer för varje klass

150

Ansökan om anteckning av ny innehavare, för
varje anteckning av innehav

900

Ansökan om anteckning av licens, för varje licens-
anteckning

900

Ansökan om ändring i ett varumärke

700

Ansökan om registrering av pantsättning eller an-
teckning av ny panthavare

1 600

Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra
stycket eller 2 kap. 34 § tredje stycket varumär-
keslagen (2010:1877)

500