SFS 2017:1062 Förordning om ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier

171062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:200) om statliga
utställningsgarantier;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:200) om statliga

utställningsgarantier

dels att 3, 5�7 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, och närmast före 13 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

3 §

Garantier får endast lämnas om föremålen har ett sammanlagt värde på

minst 20 000 kronor. För vandringsutställningar ska värdet vara minst
200 000 kronor.

Undantag från villkoren i första stycket får göras om det finns särskilda

skäl.

5 §

1

Sökanden ska betala

� en fast ansökningsavgift om 5 000 kronor, och
� en rörlig avgift som motsvarar 0,5 promille av det sammanlagda garanti-

beloppet, lägst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Om den fasta avgiften inte betalas prövas inte ansökan. Den rörliga avgif-

ten ska betalas endast om en garanti lämnas.

6 §

Riksantikvarieämbetet ska pröva ansökningar om utställningsgarantier.

7 §

Riksantikvarieämbetet ska hämta in ett yttrande från Kammarkollegiet i

fråga om säkerhetskraven. Om Kammarkollegiet avstyrker ansökan på grund
av att nödvändiga säkerhetskrav inte är uppfyllda, får en garanti inte beviljas.

11 §

Om ett skadefall inträffar ska den som har fått garantin snarast ansöka

om ersättning hos Riksantikvarieämbetet. Kammarkollegiet ska yttra sig över
ansökan.

Riksantikvarieämbetet ska med eget yttrande överlämna ärendet till rege-

ringen för prövning.

1 Senaste lydelse 2002:646.

SFS 2017:1062

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1062

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bemyndigande

13 a §

Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten

av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Riksantikvarieämbetet ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden om

statlig utställningsgaranti som har inletts hos Statens kulturråd. Statens kultur-
råd ska överlämna ärenden som inte har slutbehandlats till Riksantikvarie-
ämbetet.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)