SFS 2017:1063 Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

171063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:515) med
instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:515) med instruktion för

Statens kulturråd ska ha följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten ska också

1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

inom hela kulturområdet,

2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspek-

tiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samar-
bete i sin verksamhet,

3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med an-

knytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta an-
svar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
aktörer,

4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
representera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner,

5. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om littera-

turpris till Astrid Lindgrens minne,

6. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
7. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
8. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, och
9. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rät-

tigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsut-
tryck.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1544.

SFS 2017:1063

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017