SFS 2017:1064 Förordning om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

171064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 2, 18 och 22 §§ havsmiljöförordningen

(2010:1341) ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna förordning avses med

art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992

om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, i lydelsen enligt
rådets direktiv 2013/17/EU,

avloppsdirektivet: rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om

rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, i lydelsen enligt rådets direktiv
2013/64/EU,

badvattendirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av

den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphä-
vande av direktiv 76/160/EEG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/64/EU,

direktivet om prioriterade ämnen: Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vat-
tenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv
82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU,

fågeldirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av

den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, i lydelsen enligt rådets
direktiv 2013/17/EU,

havskonventionerna: konventionen om skydd av �stersjöområdets marina

miljö (S� 1996:22) och konventionen för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten (S� 1994:25),

havsmiljödirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG

av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi), i lydelsen
enligt kommissionens direktiv (EU) 2017/845,

kommissionsbeslutet: kommissionens beslut (EU) 2017/848 av den 17 maj

2017 om fastställande av kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i
marina vatten, specifikationer och standardiserade metoder för övervakning
och bedömning och om upphävande av beslut 2010/477/EU, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upp-
rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdi-
rektiv om en marin strategi), i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2017/845.

2 Senaste lydelse 2012:373.

SFS 2017:1064

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1064

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

vattenmiljödirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder
på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/
101/EU.

18 §

3

Havs- och vattenmyndigheten ska med stöd i kvalitetsbeskrivningarna

i bilaga I till havsmiljödirektivet och kommissionsbeslutet slå fast vad som
kännetecknar en god miljöstatus i Nordsjön och �stersjön och då ta hänsyn
till

1. fysikalisk-kemiska förhållanden, livsmiljöer, biologiska förhållanden

och hydromorfologi och andra relevanta förhållanden som anges i tabell 1 i
bilaga III till havsmiljödirektivet, och

2. de faktorer i fråga om belastning och påverkan som anges i tabell 2 i bi-

laga III till havsmiljödirektivet.

22 §

�vervakningsprogrammen ska

1. grundas på de förhållanden och faktorer som anges i bilaga III och för-

teckningen i bilaga V till havsmiljödirektivet,

2. grundas på och vara förenliga med bedömningar och övervakning som

sker enligt bestämmelser om skydd av områden som genomför fågeldirekti-
vet, art- och habitatdirektivet och annan relevant EU-lagstiftning eller rele-
vanta internationella avtal,

3. ta hänsyn till gränsöverskridande effekter,
4. hänvisa till de miljökvalitetsnormer som har meddelats med stöd av

20 §, och

5. vara förenliga med det som i kommissionsbeslutet sägs om specifikatio-

ner och standardmetoder för övervakning och bedömning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:373.