SFS 2017:1066 Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

171066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av
kärntekniska restprodukter;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2006:647) om finansie-

ring av kärntekniska restprodukter

2 ska ha följande lydelse.

15 §

Fondmedel som är hänförliga till avgifter enligt den upphävda lagen

(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.
får trots 14 § endast användas för att ersätta sådana kostnader som anges i den
lagen. �verskjutande sådana medel ska tillfalla staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik (2017:1065).

SFS 2017:1066

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017