SFS 2017:1067 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

171067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1984:3) om kärnteknisk

verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

13 §

3

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska

1. svara för kostnaderna för de åtgärder som avses i 10�12 §§, och
2. ha en organisation för verksamheten med ekonomiska, administrativa

och personella resurser som är tillräckliga för att kunna fullgöra

a) de åtgärder som avses i 10�12 §§,
b) åtgärder som följer av villkor som har beslutats eller föreskrifter som har

meddelats med stöd av denna lag,

c) skyddsåtgärder i händelse av driftstörningar eller haverier i anlägg-

ningen, och

3. i fråga om entreprenörer som vidtar åtgärder på uppdrag av tillstånds-

havaren, och i fråga om sådana entreprenörers underentreprenörer, säkerställa
att de har de personella resurser med lämpliga kvalifikationer och färdigheter
som krävs för att tillståndshavaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

I fråga om skyldighet för tillståndshavare att svara för vissa kostnader som

staten har och säkerställa finansieringen av de kostnader som avses i första
stycket finns bestämmelser i lagen (2006:647) om finansiering av kärntek-
niska restprodukter.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2017:575.

SFS 2017:1067

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017