SFS 2017:1069 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2018

171069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2018

1;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkrings-

balken ska vara 62 500 kronor för år 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:940.

SFS 2017:1069

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017