SFS 2017:1070 Förordning om inkomstindex för år 2018

171070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2018

1;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Inkomstindexet enligt 58 kap. 10�12 §§ socialförsäkringsbalken ska

vara 170,73 för år 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:941.

SFS 2017:1070

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017