SFS 2017:1071 Förordning om balanstal för år 2018

171071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balanstal för år 2018

1;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§ socialförsäkringsbalken ska vara

1,0395 för år 2018.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:942.

SFS 2017:1071

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017