SFS 2017:1073 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874)

171073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i valförordningen (2005:874);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om valförordningen (2005:874)

1

dels att 4, 5, 10 och 13 §§, bilagan och rubriken närmast före 4 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska tas in en ny paragraf, 5 a §, och närmast före 5 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Anmälan av kandidater och samtycke till kandidatur

4 §

En anmälan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska göras

hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos
länsstyrelsen.

Ett samtycke enligt 2 kap. 20 § vallagen ska ges in till Valmyndigheten när

det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt till länsstyrelsen.

5 §

2

Valsedlar ska vara

1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
2. för extra val till riksdagen: vita,
3. för val till landstingsfullmäktige: blå,
4. för val till kommunfullmäktige: vita,
5. för val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna

förordning.

På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas i annan

färg än svart, om partiet begär det.

Upplysning om personvalets innebörd

5 a §

På en valsedel med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandi-

dater ska det finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta genom att
markera namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald och om att väl-
jaren inte kan rösta på fler än en eller på någon annan än dem som anges på
valsedeln.

Om ett parti inte har anmält samtliga sina kandidater enligt 2 kap. 9 § val-

lagen (2005:837), ska det på valsedeln finnas en upplysning om att väljaren
också kan personrösta genom att skriva till namnet på den kandidat väljaren

1 Förordningen omtryckt 2008:1279.

2 Senaste lydelse 2011:272.

SFS 2017:1073

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1073

helst vill ska bli vald samt en upplysning om vad som i övrigt följer av 7 kap.
2 § tredje stycket vallagen. Det ska på valsedeln också finnas en upplysning
om att väljaren kan personrösta endast på en kandidat som har samtyckt till att
kandidera.

10 §

Vid den preliminära rösträkningen ska röstmottagarna för varje val i

protokollet anteckna

1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande enligt röst-

längden och om antalet inte stämmer den sannolika orsaken till skillnaden,

2. antalet godkända valsedlar uppdelade efter partibeteckning,
3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar partibeteck-

ning,

4. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de har en partibeteck-

ning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen
(2005:837), och

5. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl inte har

godkänts eller som är tomma.

13 §

Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna

1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har

fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,

2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
3. antalet ogiltiga valsedlar,
4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning, och
5. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de har en partibeteckning för

ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen
(2005:837).

Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullmäk-

tige ska länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

1. mandatfördelningen,
2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som har fått

mandat,

3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2017:1073

Bilaga

3

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt nedan och får, på därför avsedda utrymmen,
förses endast med sådana uppgifter som anges där.

1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)

Framsida

3 Senaste lydelse 2014:1397.

background image

4

SFS 2017:1073

Baksida

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter
om kandidaten:

1. ålder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:

1. valsedelns framsida:
a) vänster och höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7:

10 millimeter,

background image

5

SFS 2017:1073

b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
2. valsedelns baksida:
a) vänster och höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,
c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.

2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)

De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma margina-
ler som anges där.

background image

6

SFS 2017:1073

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 156 � 123 millimeter och dess framsida ska vara
utformad enligt följande:

Utformning av ytterkuvert för budröst

Ytterkuvert för budröst ska ha storleken 210�148 millimeter och vara utfor-
made enligt följande:

background image

7

SFS 2017:1073

Utformning av ytterkuvert för brevröst

Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 210�148 millimeter och vara utfor-
made enligt följande:

background image

8

SFS 2017:1073

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017