SFS 2017:1074 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

171074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen ska införas en ny paragraf, 10 §, och närmast före 10 §
en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

10 §

Myndigheten får mot avgift tillhandahålla konferenser, kurser, infor-

mationsmaterial och kursmaterial. Myndigheten får bestämma avgifternas
storlek upp till full kostnadstäckning och disponera avgifterna i verksam-
heten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1074

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017