SFS 2017:1075 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

171075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1995:1301) om hand-

läggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �renden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men

ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Mats Holmqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1075

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1075

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

1

Förvaltningsmyndigheter som avses i 5 §

Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Försvarets materielverk
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Konsumentverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Migrationsverket
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Säkerhetspolisen
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
�&klagarmyndigheten

1 Senaste lydelse 2014:1319.