SFS 2017:1076 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16 och 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17 och

19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6 och 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bila-
gan och rubriken närmast före 10 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 18 kap. 16 a § ska lyda ⬝Internationellt rätts-

ligt och polisiärt samarbete⬝,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:633)

om ändring i den lagen ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §,

40 kap. 1 a och 7 a §§, och närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a § och
40 kap. 1 a och 7 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

1 §

I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

1 Prop. 2016/17:208, bet. 2017/18:KU3, rskr. 2017/18:37.

Begrepp

Betydelse

Sekretess

Ett förbud att röja en uppgift, vare sig
det sker muntligen, genom utlämnande
av en allmän handling eller på något
annat sätt.

Sekretessreglerad uppgift

En uppgift för vilken det finns en be-
stämmelse om sekretess.

Sekretessbelagd uppgift

En sekretessreglerad uppgift för vilken
sekretess gäller i ett enskilt fall.

Sekretessbrytande bestämmelse

En bestämmelse som innebär att en
sekretessbelagd uppgift får lämnas ut
under vissa förutsättningar.

SFS 2017:1076

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1076

6 kap.

8 §

2

Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till kam-

marrätt, om inte annat följer av andra�femte styckena.

Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens

rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av
andra än statliga myndigheter till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens

rättskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga
myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra
än statliga myndigheter till Högsta domstolen.

Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig myn-

dighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan myndighet
till regeringen.

Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd

överklagas till regeringen.

10 kap.

Omprövning och överprövning

16 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om upp-

giften behövs där för omprövning eller överprövning av beslut eller åtgärd av
den myndighet hos vilken uppgiften förekommer.

Primär sekretessbestämmelse

En bestämmelse om sekretess som en
myndighet ska tillämpa på grund av att
bestämmelsen riktar sig direkt till myn-
digheten eller omfattar en viss verk-
samhetstyp eller en viss ärendetyp som
hanteras hos myndigheten eller omfat-
tar vissa uppgifter som finns hos myn-
digheten.

Bestämmelse om överföring av
sekretess

En bestämmelse som innebär att en
sekretessbestämmelse som är tillämplig
på en uppgift hos en myndighet, ska
tillämpas på uppgiften även av en myn-
dighet som uppgiften lämnas till eller
som har elektronisk tillgång till uppgif-
ten hos den förstnämnda myndigheten.

Sekundär sekretessbestämmelse

En bestämmelse om sekretess som en
myndighet ska tillämpa på grund av en
bestämmelse om överföring av sekre-
tess.

2 Senaste lydelse 2010:1507.

background image

3

SFS 2017:1076

22 §

3

Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en

åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om
brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt
arton år och brottet avser

1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud

mot vissa dopningsmedel, eller

3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker

enligt alkohollagen (2010:1622).

18 kap.

11 §

4

Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1�3 och 8�10 §§, inom

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åt-
gärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att
syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller därutöver inom Kriminalvården för uppgift om åtgärd som

har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verk-
samhet, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften
röjs.

15 §

5

Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats

eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer där, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med
brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och
målet avser

1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller ytt-

randefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,

2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller
3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första stycket.

17 §

6

Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt samarbete på begäran

av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till
en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller en
angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att det varit en förut-
sättning för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att
uppgiften inte skulle röjas.

Motsvarande sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en

åklagarmyndighet, Tullverket och Kustbevakningen för uppgift i en ange-
lägenhet som avses i 3 § första stycket 1 och 5 lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

3 Senaste lydelse 2014:633.

4 Senaste lydelse 2014:633.

5 Senaste lydelse 2014:633. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2014:633.

background image

4

SFS 2017:1076

Internationellt polisiärt samarbete

17 a §

Sekretess gäller hos brottsbekämpande myndigheter för uppgift som

lämnats av ett utländskt organ inom ramen för internationellt polisiärt sam-
arbete i syfte att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, om det kan an-
tas att en förutsättning för att uppgiften lämnades var att den inte skulle röjas.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

19 §

7

Den tystnadsplikt som följer av 5�10 §§, 11 § första stycket, 12 och

13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1
och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kamera-
övervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av domstol,
undersökningsledare eller åklagare eller inhämtning av uppgifter enligt lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ i vissa fall inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter utöver vad som anges i andra stycket föl-
jer av 7 kap. 3 § första stycket 1, 4 § 1�8 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen
samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 1 yttrandefrihetsgrund-
lagen.

27 kap.

�verföring av sekretess

9 a §

Om Bokföringsnämnden i ett ärende som avser yttrande om god redo-

visningssed får en uppgift som är sekretessreglerad i 1 eller 4 § från en dom-
stol eller en annan myndighet, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på upp-
giften också hos Bokföringsnämnden.

28 kap.

4 §

Sekretess gäller i ett ärende om arbetsskadeförsäkring för uppgift om en

enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

7 Senaste lydelse 2012:288.

background image

5

SFS 2017:1076

35 kap.

1 §

8

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men och
uppgiften förekommer i

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i

annan verksamhet för att förebygga brott,

3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning

enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller be-

ivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säker-
hetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,

5. register som förs av Polismyndigheten enligt 4 kap. polisdatalagen

(2010:361) eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna eller
uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen med stöd av 6 kap. samma lag,

6. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
7. register som förs av Skatteverket enligt skattebrottsdatalagen (2017:452)

eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

8. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om

uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §,

9. register som förs av Tullverket enligt tullbrottsdatalagen (2017:447)

eller som annars behandlas där med stöd av samma lag, eller

10. register som förs enligt lagen (2010:362) om polisens allmänna spa-

ningsregister.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften
röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för upp-
gift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för
våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

4 §

9

I annat fall än som avses i 1 § första stycket 5 och 6 och 3 § gäller

sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register

1. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som förs över strafföre-

läggande och föreläggande av ordningsbot,

2. för annan uppgift hos Polismyndigheten, som rör brott eller den som har

misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för data-
behandling inom rättsväsendets informationssystem i ett annat register än
som avses i 1,

3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, och
4. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som författningsenligt

förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av perso-
ner som är eller har varit verksamma hos myndigheten.

8 Senaste lydelse 2017:456.

9 Senaste lydelse 2014:633.

background image

6

SFS 2017:1076

Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om strafföreläggande

eller föreläggande av ordningsbot.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

6 §

Sekretessen enligt 1 § första stycket gäller inte

1. beslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att förundersökning inte

ska inledas eller beslut om att förundersökning ska läggas ned,

2. för uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ord-

ningsbot,

3. för uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra stycket polis-

lagen (1984:387), eller

4. för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen

som avses i 1 § första stycket 1�5 eller motsvarande verksamhet enligt äldre
bestämmelser, om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949.

19 a §

10

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds

personliga förhållanden om uppgiften förekommer i den elimineringsdatabas
som förs enligt lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
eller annars behandlas med stöd av samma lag, om det inte står klart att upp-
giften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller
henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

39 kap.

3 §

Sekretess gäller i annat fall än som avses i 1 och 2 §§ i personaladminis-

trativ verksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för våld eller lider
annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Vidare gäller sekretess i personaladministrativ verksamhet för uppgift om

en enskilds bostadsadress, privata telefonnummer och andra jämförbara upp-
gifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör
underlag för tjänstekort eller för intern presentation av myndighetens personal
samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Sekretess gäller också i den personaladministrativa verksamheten hos

Riksdagens ombudsmän och, i den utsträckning regeringen meddelar före-
skrifter om det, hos en myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsät-
tas för våld eller lida annat allvarligt men, för uppgift om personnummer och
födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

40 kap.

Stödförklaringar

1 a §

Sekretess gäller i verksamhet med att kontrollera och intyga stödför-

klaringar som har lämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning

10 Senaste lydelse 2014:633.

background image

7

SFS 2017:1076

(EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet, för upp-
gift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgif-
ten kan röjas utan att den som uppgiften rör lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

3 §

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en en-

skilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en
enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgif-
ten kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Begravningsverksamhet

7 a §

Sekretess gäller i ett ärende enligt begravningslagen (1990:1144) för

uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den en-
skilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärenden.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 18 kap. 15 § och 35 kap. 1 § gäller fortfarande i sin

äldre lydelse i fråga om uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Statens
biografbyrå.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För ärenden enligt den upphävda lagen (1979:84) om delpensionsförsäk-

ring gäller 28 kap. 4 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

background image

8

SFS 2017:1076

Bilaga

11

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfri-
hetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga
delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den
mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten
anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författnings-
samling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har upp-
dragits åt organet.

11 Senaste lydelse 2014:296.

Organ

Verksamhet

Europeiska grupperingar för territo-
riellt samarbete enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG)
nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om
en europeisk gruppering för territo-
riellt samarbete (EGTS) med säte i
Sverige

Fördelning av stöd ur EG:s struktur-
fonder (SFS 2009:704)

Folkbildningsförbundet

fördelning av statliga medel mellan
länsbildningsförbunden för stöd till
kulturverksamhet genom ideella för-
eningar (SFS 1976:1046)

Handelshögskolan i Stockholm

statligt stöd i form av utbildnings-
bidrag för doktorander (SFS
1976:1046)

Hälsohögskolan i Jönköping AB

all verksamhet

Högskolan för lärande och kommuni-
kation i Jönköping Aktiebolag

all verksamhet

Högskoleservice i Jönköping Aktie-
bolag

all verksamhet

Internationella Handelshögskolan i
Jönköping Aktiebolag

all verksamhet

Kungliga Svenska Aeroklubben

besiktning och tillsyn av luftfartyg
samt utfärdande och förnyande av
luftvärdighetsbevis och miljövärdig-
hetsbevis (SFS 2010:500)

background image

9

SFS 2017:1076

Stiftelsen Chalmers tekniska hög-
skola

all verksamhet

Stiftelsen för forskning inom om-
råden med anknytning till �stersjö-
regionen och �steuropa

all verksamhet

Stiftelsen för strategisk forskning

all verksamhet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

all verksamhet

Stiftelsen Innovationscentrum

all verksamhet

Stiftelsen Svensk-norska samarbets-
fonden

statligt stöd i form av stipendier (SFS
1992:318)

Stiftelserna Stockholms internatio-
nella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
och Tekniska museet

prövning av anställnings- och arbets-
villkor och andra frågor som rör stat-
ligt reglerad anställning hos stiftelsen
(SFS 1992:318)

Studieförbundet SISU Idrottsutbil-
darna

fördelning av statsbidrag till idrottens
studie-, bildnings- och utbildnings-
verksamhet (SFS 1976:1046)

Svenska kyrkan och dess organisato-
riska delar

verksamhet som bedrivs enligt be-
gravningslagen (1990:1144) samt för-
delning och användning av den stat-
liga ersättning som Svenska kyrkan
erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.

Svenskt

Friluftsliv

fördelning av statsbidrag till fri-
luftsorganisationer (SFS 2010:1539)

Synskadades Riksförbund

ärenden om tilldelning eller återta-
gande av dispositionsrätt till ledar-
hund samt ärenden om tilldelning och
återtagande av ledarhund (SFS
2005:340)

background image

10

SFS 2017:1076

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Tekniska Högskolan i Jönköping
Aktiebolag

all verksamhet

Veterinärer förordnade enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer

verksamhet som officiell veterinär
(SFS 2009:1254)