SFS 2017:1078 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

171078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2017:446.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begräns-
ningar i sekretessen

länsstyrelserna

undersökningar om
attityder hos länets in-
vånare till att bo, leva
och verka i länet

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Myndigheten för
delaktighet

undersökningar om
attityder, levnadsvill-
kor, tillgänglighet och
delaktighet hos barn,
unga och vuxna med
funktionsnedsättning

Myndigheten för
kulturanalys

undersökningar om
barns och ungas kultur-
vanor

undersökningar om hot
mot kulturutövare

SFS 2017:1078

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1078

10 §

2

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myn-

digheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider
men:

� allmänna domstolar,
� allmänna förvaltningsdomstolar,
� Arbetsförmedlingen,
� Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö-

och arbetstidslagstiftningen följs,

� Centrala studiestödsnämnden,
� Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och

hyres- och arrendenämnder,

� Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör för-

varing och användning av försöksdjur,

� Försäkringskassan,
� hyres- och arrendenämnder,
� Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
� Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
� Inspektionen för vård och omsorg,
� Justitiekanslern,
� Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör person-

skadereglering,

� Kriminalvården,
� Kronofogdemyndigheten,
� Kustbevakningen,
� Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet

som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verk-
samhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avse-
ende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

� länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handlägg-

ning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig
kontroll av djurskyddsfrågor,

� Migrationsverket,
� myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende

parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parke-
ringsövervakning m.m.,

� nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar
för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

� patientnämnder,
� Polismyndigheten,
� Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör hand-

läggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskon-
troll,

� Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och

rättspsykiatrisk verksamhet,

� Skatteverket,
� socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ

verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

2 Senaste lydelse 2017:101.

background image

3

SFS 2017:1078

� Socialstyrelsen,
� Statens institutionsstyrelse,
� Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör upp-

födning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

� Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
� Säkerhetspolisen,
� Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråkta-

gande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

� Tullverket, och
� åklagarmyndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017