SFS 2017:1079 Förordning om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

171079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1141) med
instruktion för Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1141) med instruktion

för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten har till uppgift att i ärenden om registerkontroll enligt

säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva frågor om utlämnande av uppgifter

1. från register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister,
2. från register som omfattas av lagen (1998:621) om misstankeregister,

och

3. som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).
Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana

fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
och 7 § skyddsförordningen (2010:523).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1158.

SFS 2017:1079

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017