SFS 2017:1080 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

171080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 5 a § folkbokföringsförordningen (1991:749)

ska ha följande lydelse.

5 a §

1

Samordningsnummer får tilldelas en person om det inte råder osäker-

het om hans eller hennes identitet.

�ven om det råder osäkerhet om en persons identitet, får samordnings-

nummer tilldelas för

1. registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om belastnings-

register, lagen (1998:621) om misstankeregister och polisdatalagen
(2010:361),

2. annan behandling av uppgifter enligt polisdatalagen, eller i övrigt inom

rättsväsendets informationssystem,

3. Migrationsverkets behandling av personuppgifter med stöd av utlän-

ningsdatalagen (2016:27) när det gäller personer som omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller

4. registrering i beskattningsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:31.

SFS 2017:1080

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017