SFS 2017:1081 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

171081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 c § diskrimineringslagen

(2008:567) ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 c §

2

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet i 12 §

första stycket 1 gäller inte

1. i fråga om bostäder,
2. för privatpersoner, och
3. om det i fråga om tillhandahållande av varor och tjänster krävs åtgärder i

fråga om fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglig-
het och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktu-
ella fastigheten eller byggnadsverket enligt plan- och bygglagen (2010:900)
eller äldre motsvarande bestämmelser och enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av dessa bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29.

2 Senaste lydelse 2014:958.

SFS 2017:1081

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017