SFS 2017:1082 Förordning om ändring i förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

171082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:998) om
statsbidrag till kommuner som bedriver musik-
och kulturskoleverksamhet;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbe-

stämmelserna till förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som
bedriver musik- och kulturskoleverksamhet ska ha följande lydelse.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.

3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har be-

slutats före 1 januari 2019.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:1082

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017