SFS 2017:1083 Förordning om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

171083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kulturmiljöförordningen
(1988:1188);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om kulturmiljöförordningen (1988:1188)

1

dels att 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§, och närmast

före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt kulturmiljölagen

(1988:950) som kan medföra ersättningsskyldighet för staten, ska länsstyrel-
sen samråda med Riksantikvarieämbetet.

8 §

3

Om Polismyndigheten eller Kustbevakningen tar emot ett fornfynd

eller en anmälan om fornfynd ska länsstyrelsen genast underrättas skriftligen
om detta. Underrättelsen ska innehålla en kortfattad beskrivning av fornfyn-
det och av fyndplatsen samt upphittarens namn och adress. Har upphittaren
lämnat ytterligare uppgifter om omständigheterna vid fyndet, ska dessa upp-
gifter bifogas. Upphittaren ska få en kopia av underrättelsen.

Avgift

10 a §

Avgift tas ut av länsstyrelsen för prövning av ärenden enligt 2 kap.

18�20 §§ kulturmiljölagen (1988:950) om tillstånd att använda och med-
föra metallsökare. I fråga om ansökningsavgiftens storlek ska 10 § avgiftsför-
ordningen (1992:191) och avgiftsklass 2 tillämpas. För ansökningsavgiften
tillämpas i övrigt 11�14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

10 b §

Varje geografiskt avgränsat område som en ansökan avser ska be-

handlas som ett avgiftsbelagt ärende.

1. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Avgift enligt 10 a § ska inte tas ut för ärenden där ansökan gjorts före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:554.

2 Senaste lydelse 2013:554.

3 Senaste lydelse 2014:1231.

SFS 2017:1083

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1083

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)