SFS 2017:1084 Förordning om ändring i förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

171084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:848) om
statsbidrag till kommuner och landsting för
åtgärder för att motverka och minska segregation;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 6�8, 11�13 och 15 §§ förordningen (2017:848)

om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och
minska segregation ska ha följande lydelse.

6 §

Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna för-

ordning.

7 §

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Delegationen mot

segregation. Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. vad bidraget ska användas till och en övergripande plan för arbetet,
2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska

motverka och minska segregation på lokal eller regional nivå, och

3. en redogörelse för hur åtgärderna kommer att följas upp.

8 §

Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation prioritera

� åtgärder som sker i samarbete mellan olika aktörer och som syftar till att

integreras i ordinarie verksamheter och ge långsiktiga effekter, eller

� sektorsövergripande åtgärder.

11 §

Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation.

12 §

Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslu-

tet redovisa till Delegationen mot segregation hur medlen använts. Redovis-
ningen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för vilka
resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som
bidraget har beviljats för. Redovisningen ska även innehålla uppgift om hur
åtgärderna i fortsättningen kommer att följas upp.

13 §

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare

uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redovis-
ningen.

15 §

Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva till-

baka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 §.

SFS 2017:1084

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1084

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)