SFS 2017:1085 Förordning med instruktion för Delegationen mot segregation

171085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Delegationen mot segregation;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Delegationen mot segregation ska genom ett sektorsövergripande arbete

bidra till att öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och mot-
verka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.
Detta omfattar insatser för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta
områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Främja samverkan och kunskapsutbyte

2 §

Myndigheten ska

1. främja ökad samverkan mellan myndigheter, landsting, kommuner,

organisationer inom det civila samhället, näringsliv, forskare och andra rele-
vanta aktörer,

2. bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer, och
3. stödja relevanta aktörer i att utföra ett strategiskt och kunskapsbaserat

arbete som följs upp och utvärderas.

3 §

Myndigheten fördelar statsbidrag enligt författningar där myndigheten

fått ett sådant uppdrag.

Följa och sprida forskning och annan kunskap

4 §

Myndigheten ska följa forskning och annan kunskapsutveckling i frågor

som rör segregation. Myndigheten ska även bidra till kunskapsutveckling
genom analyser av bakomliggande orsaker till segregation och av insatser och
metoder som kan bidra till att minska och motverka segregation. Denna kun-
skap ska göras tillgänglig och spridas till relevanta aktörer.

5 §

Myndigheten ska förse regeringen med analyser, utredningar och sek-

torsövergripande uppföljningar av utvecklingen i frågor som rör segregation.

SFS 2017:1085

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1085

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Arbetets bedrivande

6 §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett likabehandlings-, funk-

tionshinders-, barn- och ungdomsperspektiv och aktivt främja jämställdhet.

Redovisningar av statistik, uppföljningar och analyser

7 §

I myndighetens redovisning av statistik, uppföljningar, analyser och ut-

redningar ska kön vara en övergripande indelningsgrund om det inte finns
särskilda skäl mot detta. Redovisningarna ska också, när det är relevant, vara
uppdelade i socioekonomisk bakgrund, ålder eller andra indelningsgrunder.

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 §

Direktören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)