SFS 2017:1092 Förordning om ändring i förordningen (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

171092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:908) med
instruktion för Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:908) med instruktion

för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar ska införas en ny paragraf,
4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt

myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:1092

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017