SFS 2017:1095 Förordning om ändring i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier

171095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:211) om utlåning
och garantier;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2011:211) om utlåning och

garantier ska ha följande lydelse.

23 §

1

Till en garanti- eller kreditreserv ska följande medel föras:

1. den del av garantiavgifter och räntor som motsvarar statens förväntade

förlust,

2. anslagsmedel som regeringen tilldelat myndigheten för att täcka statens

förväntade förlust avseende ett lån eller en garanti,

3. återvinningar avseende lån eller garantier, och
4. medel hänförliga till inlösen eller avyttring av säkerheter.
En garanti- eller kreditreserv förvaltas av den myndighet som enligt 24 §

förvaltar de lån eller garantier som hör till garanti- eller kreditreserven. En
garanti- eller kreditreserv ska placeras på ett räntebärande konto hos Riks-
gäldskontoret. Placeringen ska ske på ett avistakonto eller med en löptid som
motsvarar de garantier och lån som hör till reserven.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för placeringar i utländsk valuta

eller skuldförbindelser som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:999. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:1095

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017