SFS 2017:1096 Förordning om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

171096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1023) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2016:1023) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska

1. utveckla en god redovisningssed i staten,
2. utveckla och förvalta formerna för den ekonomiska rapporteringen för

såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

3. utveckla och förvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen

och resultatstyrningen,

4. utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen,
5. utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen i staten,
6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje statlig myndighet, och
7. efter överenskommelse bistå Kammarkollegiet med stöd inför upphand-

ling av samordnade ramavtal om administrativa system.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:1096

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017