SFS 2017:1097 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

171097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 5 och 7 a §§ förordningen (2007:824) med

instruktion för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

5 §

1

Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan

har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka
rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nytt-
janderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att
göra det,

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,

5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av

Regeringskansliet

a) värdera och redovisa detta innehav,
b) förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
c) bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott

och andra ekonomiska händelser,

6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag som regeringen eller Rege-

ringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de villkor som
kan vara förenade med bidragen,

7. att efter beslut av regeringen hantera avvecklingsfrågor som återstår

efter det att en myndighet har upphört,

8. att för statens räkning återkräva utbetald ersättning från försäkringsgiva-

ren enligt 14 § lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuk-
nat i narkolepsi efter pandemivaccinering, och

9. att när det gäller statens ägarandelar i Europarådets utvecklingsbank,

Europeiska investeringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Asiatiska
banken för infrastrukturinvesteringar och Nordiska investeringsbanken

1 Senaste lydelse 2016:419.

SFS 2017:1097

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1097

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

a) värdera och redovisa detta innehav, och
b) bevaka och redovisa kapitaltillskott och andra ekonomiska händelser.

7 a §

2

Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden,
2. Statens skaderegleringsnämnd,
3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
4. Statens överklagandenämnd,
5. Resegarantinämnden,
6. Arvsfondsdelegationen,
7. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
8. Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, och
9. Alkoholsortimentsnämnden.
Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt
1. Kärnavfallsfonden,
2. Nämnden mot diskriminering, och
3. Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2016:971.