SFS 2017:1100 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

171100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 26 §§ och bilagan till förordningen

(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

2 §

1

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län

Kommuner

Landsting

Stockholms

19,05

10,03

Uppsala

19,14

9,94

Södermanlands

19,93

9,15

�stergötlands

18,93

10,15

Jönköpings

19,14

9,94

Kronobergs

19,77

9,31

Kalmar

20,36

8,72

Blekinge

19,56

9,52

Skåne

19,70

9,38

Hallands

19,28

9,80

Västra Götalands

19,41

9,67

Värmlands

20,45

8,63

�rebro

19,00

10,08

Västmanlands

20,19

8,89

Dalarnas

19,52

9,56

Gävleborgs

19,31

9,77

Västernorrlands

21,04

8,04

Jämtlands

20,17

8,91

Västerbottens

20,60

8,48

Norrbottens

20,45

8,63

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

1 Senaste lydelse 2015:1011.

SFS 2017:1100

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1100

3 §

2 Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län

Kommuner

Landsting

Stockholms

16,98

9,51

Uppsala

17,07

9,42

Södermanlands

17,86

8,63

�stergötlands

16,86

9,63

Jönköpings

17,07

9,42

Kronobergs

17,70

8,79

Kalmar

18,29

8,20

Blekinge

17,49

9,00

Skåne

17,63

8,86

Hallands

17,21

9,28

Västra Götalands

17,34

9,15

Värmlands

18,38

8,11

�rebro

16,93

9,56

Västmanlands

18,12

8,37

Dalarnas

17,45

9,04

Gävleborgs

17,24

9,25

Västernorrlands

18,97

7,52

Jämtlands

18,10

8,39

Västerbottens

18,53

7,96

Norrbottens

18,38

8,11

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

26 §

3

Standardkostnaden för kollektivtrafik beräknas utifrån variablerna

gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. Värdena för respektive variabel
multipliceras med de parametervärden, som anges i bilagan till denna förord-
ning.

Standardkostnaden beräknas för respektive län, varefter hälften av stan-

dardkostnaden tillförs kommunerna i länet och hälften landstinget, med
undantag för Stockholms län där kommunernas andel motsvarar 40 procent
och landstingens andel motsvarar 60 procent av standardkostnaden.

Standardkostnaden för Gotlands kommun motsvarar redovisade nettokost-

nader år 2009. Hälften av standardkostnaden fördelas i kommunernas utjäm-
ningssystem och hälften i landstingens utjämningssystem.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan kom-

munerna i länet görs på följande sätt:

1. För kommunerna i Blekinge län, Värmlands län, Västmanlands län, Väs-

ternorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län görs fördelningen
efter deras andel av de totala kostnaderna i länet för kollektivtrafiken år 2009.

2 Senaste lydelse 2015:1011.

3 Senaste lydelse 2014:1372.

background image

3

SFS 2017:1100

2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, �stergötlands län, Jön-

köpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Skåne län, Hallands län, Västra
Götalands län, �rebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län och Jämtlands län
görs fördelningen med lika stora belopp per invånare.

3. För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut

om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2017:1100

Bilaga

4

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verk-
samheter är:

Förskola, fritidshem och annan

pedagogisk verksamhet
� Förskola

6 264

� Pedagogisk omsorg

140

� Fritidshem

1 365

Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

641

� Grundskola

9 908

Gymnasieskola

3 680

Individ- och familjeomsorg

3 939

�ldreomsorg

10 169

Beloppen avser år 2016.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 22 335 kronor per invå-
nare. Beloppet avser år 2016.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 444 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2016.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen
av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex
för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006
(1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (�0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2),
2013 (�0,3), 2014 (�0,1), 2015 (�0,9), 2016 (0,4), 2017 (1,3) och 2018 (1,9).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk

4 Senaste lydelse 2016:1089.

background image

5

SFS 2017:1100

verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Följande kostnadsslag standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret:
bebyggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjäm-

ningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt
befolkningsförändringar.

Förskoleklass och grundskola

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017