SFS 2017:1101 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

171101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:776) om
utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § och bilagan till förordningen (2008:776) om

utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade ska
ha följande lydelse.

6 §

1

Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från

räkenskapssammandraget 2016, dels utifrån den standardkostnad som beräk-
nats enligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Först beräknas ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en

beräknad personalkostnad per kommun för 2016 och den personalkostnad
som ingår i standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Detta belopp adderas
till standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Den erhållna summan divide-
ras med standardkostnaden som beräknats enligt 4 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1090.

SFS 2017:1101

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1101

Bilaga

2

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen
av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex
för respektive år används följande: 2017 (1,3) och 2018 (1,9).

Genomsnittskostnaden

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för an-
ställda som är 26�64 år 2016 enligt Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär 15:42.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till

andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) +
0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) = beräknade personalkostnader.

2 Senaste lydelse 2016:1090.

background image

3

SFS 2017:1101

Steg 2

Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standard-
kostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x
(B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) � (0,85 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3

dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

Slutlig standardkostnad

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017