SFS 2017:1102 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

171102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa
register för forskning om vad arv och miljö betyder
för människors hälsa;

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2013:794) om vissa register

för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, som gäller
till utgången av 2017

2, ska fortsätta att gälla till utgången av 2020.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:204, bet. 2017/18:UbU4, rskr. 2017/18:32.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2015:592.

SFS 2017:1102

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017