SFS 2017:1104 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

171104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att nuvarande 13 kap. 21 a § ska betecknas 13 kap. 21 b §,
dels att 2 kap. 20 §, 3 kap. 5 a och 8 §§, 15 kap. 32 §, 20 kap. 21 § och

29 kap. 3, 12 och 28 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10 kap. 20 a §, 12 kap. 20 a §,

13 kap. 21 a §, 15 kap. 25 a § och 20 kap. 37 a §, av följande lydelse.

2 kap.

20 §

2

Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskol-

lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.

Den som inte har legitimation som lärare får dock anställas som lärare i

skolväsendet utan tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa i moders-
mål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå, eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal
vuxenutbildning. Detta gäller bara om

1. det saknas sökande som har legitimation,
2. den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella äm-

net eller på den aktuella kursen, och

3. det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervis-

ningen.

�ven en lärare som är undantagen från krav på legitimation enligt före-

skrifter som meddelats med stöd av 13 § tredje stycket och den som ska be-
driva undervisning som avses i 17 § får anställas som lärare eller förskollärare
i skolväsendet utan tidsbegränsning.

3 kap.

5 a §

3

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett na-

tionellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från
lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat
sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kun-
skapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av

1 Prop. 2017/18:14, bet. 2017/18:UbU5, rskr. 2017/18:44.

2 Senaste lydelse 2014:458.

3 Senaste lydelse 2014:456.

SFS 2017:1104

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1104

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte
annat följer av 8 §.

8 §

4

Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett

nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från
lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat
sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kun-
skapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra an-
passningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas
till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana an-
passningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av
särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om
eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller

hon ges sådant stöd.

Bestämmelserna i första�tredje styckena och i 9�12 §§ ska inte tillämpas,

om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd
för nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §.

10 kap.

20 a §

Vid betygssättning enligt 19 och 20 §§ i ett ämne som det ges ett

nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresul-
tatet eller resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns sär-
skilda skäl.

12 kap.

20 a §

Vid betygssättning enligt 19 och 20 §§ i ett ämne som det ges ett

nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresul-
tatet eller resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns sär-
skilda skäl.

13 kap.

21 a §

Vid betygssättning enligt 20 och 21 §§ i ett ämne som det ges ett

nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresul-
tatet eller resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns sär-
skilda skäl.

15 kap.

25 a §

Vid betygssättning i en kurs som det ges ett nationellt prov i ska

elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller resultat på
delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl.

4 Senaste lydelse 2015:246.

background image

3

SFS 2017:1104

32 §

5

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasie-

skola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skol-
gången. Denna skyldighet gäller dock inte

1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt

16 kap. 47 §,

2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket,
3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderings-

tillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller

20 år.

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.
Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad
som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela
tiotal kronor.

20 kap.

21 §

6

En ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå ska ges in till

den sökandes hemkommun.

Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman ska

hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till den huvudmannen. Till
ansökan ska fogas ett yttrande av vilket det framgår om hemkommunen åtar
sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning. Ett yttrande behövs
inte om det är onödigt med hänsyn till en tidigare överenskommelse.

Ett åtagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas om den sökande har

rätt till utbildning enligt 19 d §. Ett åtagande att svara för kostnaderna ska
också alltid lämnas om den sökande med hänsyn till sina personliga förhållan-
den har särskilda skäl att få delta i utbildning hos den andra huvudmannen. Ett
åtagande gäller även om den sökande därefter byter hemkommun.

37 a §

Vid betygssättning i en kurs som det ges ett nationellt prov i ska

elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller resultat på
delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl.

29 kap.

3 §

7

De personer som avses i 2 § andra stycket 1 och 2 har rätt till utbildning

i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbörjat utbild-
ningen innan de fyllt 18 år. De har inte rätt till utbildning i kommunal vuxen-
utbildning eller särskild utbildning för vuxna.

De personer som avses i 2 § andra stycket 4 har endast rätt till utbildning i

grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

De personer som avses i 2 § andra stycket 5 har endast rätt till utbildning i

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och, om de

5 Senaste lydelse 2011:876.

6 Senaste lydelse 2016:1184.

7 Senaste lydelse 2013:298.

background image

4

SFS 2017:1104

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år, gymnasieskola och gymnasiesär-
skola.

12 §

Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ären-

den enligt denna lag.

Denna rätt gäller också ansökan till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna och överkla-
gande av beslut i fråga om sådan utbildning även om den sökande eller den
klagande inte har uppnått 16 års ålder.

28 a §

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän att använda nationella be-
dömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 2 kap. 20 §, 15 kap.

32 §, 20 kap. 21 och 29 kap. 3 och 12 §§ och i övrigt den 29 juni 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2015:798.