SFS 2017:1105 Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

171105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:571) om
försöksverksamhet med branschskolor;

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2017:571) om försöks-

verksamhet med branschskolor ska ha följande lydelse.

3 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknyt-

ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar får en
kommun eller ett landsting genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:14, bet. 2017/18:UbU5, rskr. 2017/18:44.

SFS 2017:1105

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017