SFS 2017:1106 Förordning om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning

171106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om en försöksverksamhet med datorbaserade
nationella prov, extern bedömning och
medbedömning;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet

med datorbaserade nationella prov samt extern bedömning och medbedöm-
ning.

Försöksverksamheten ska omfatta skolenheter inom grundskolan, special-

skolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och avse engelska, matematik, svenska eller svenska som
andraspråk samt samhälls- och naturorienterade ämnen i de årskurser och kur-
ser där nationella prov genomförs.

Försöksverksamheten ska bedrivas under tiden 1 januari 2018�31 decem-

ber 2021.

2 §

Det finns bestämmelser om nationella prov i skollagen (2010:800).

Bestämmelserna om nationella prov i skolförordningen (2011:185), gymna-
sieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbild-
ning gäller i tillämpliga delar i försöksverksamheten, om inte något annat föl-
jer av denna förordning.

Definitioner

3 §

I denna förordning avses med

� datorbaserade nationella prov: nationella prov, förstudier för sådana

prov, utprovning av nya provuppgifter och användartester för sådana prov i
ett datorbaserat system,

� extern bedömning: en lärare som inte är elevens undervisande lärare

bedömer elevens lösning av ett nationellt prov,

� medbedömning: två lärare, där en är huvudansvarig och en är medbedö-

mande, bedömer oberoende av varandra elevens lösning av ett nationellt prov,
varvid den huvudansvariga läraren ska vara en annan än den som undervisat
eleven i ämnet.

SFS 2017:1106

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1106

Deltagande och statsbidrag

4 §

Det är obligatoriskt för de skolenheter som Statens skolverk utser att

delta i försöksverksamheten.

5 §

Statens skolverk ska göra ett ändamålsenligt urval av skolenheter som

ska delta i försöksverksamheten. Urvalet ska grundas på relevanta faktorer
som skolform, årskurs, huvudmannaskap och göras på ett sådant sätt som bäst
främjar möjligheterna till utvärdering av försöksverksamheten. Vid urvalet
ska hänsyn också tas till elever med funktionsnedsättning.

6 §

Statens skolverk lämnar statsbidrag, i den mån det finns tillgång på

medel, till huvudmannen för en skolenhet som deltar i försöksverksamheten.
Försöksverksamheten ska omfatta cirka 100 skolenheter.

Utformning av försöksverksamheten

7 §

Huvudmannen för en skolenhet som deltar i försöksverksamheten

ansvarar för att eleverna har tillgång till dator eller annan digital enhet för
genomförandet av datorbaserade nationella prov.

8 §

Extern bedömning ska organiseras mellan två eller flera skolenheter

med olika huvudmän. I de fall detta inte är möjligt får den externa bedöm-
ningen organiseras på annat sätt.

9 §

Vid medbedömning ska den huvudansvariga läraren avgöra vilken be-

dömning som ska gälla om de två lärarna är oense när det gäller bedöm-
ningen. Rektorn ansvarar för att det finns en huvudansvarig respektive med-
bedömande lärare.

Uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

10 §

Huvudmännen för de skolenheter som deltar i försöksverksamheten är

skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

11 §

Statens skolverk ska utvärdera försöksverksamheten. Av utvärde-

ringen ska den externa bedömningens och medbedömningens effekter på lik-
värdigheten framgå. Skolverket ska även följa upp hur huvudmännen använt
ersättningen de fått för sin medverkan i verksamheten.

Skolverket ska, med start 2019 och senast den 15 februari varje år som för-

söksverksamheten pågår, redovisa omfattningen och erfarenheterna av verk-
samheten till regeringen.

Bemyndigande

12 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om omfattningen och utform-

ningen av försöksverksamheten, tidpunkten för genomförandet av de olika
delarna av försöksverksamheten samt de deltagande huvudmännens återrap-
portering.

background image

3

SFS 2017:1106

�verklagande

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 5, 6 och

12 §§ och i övrigt den 29 juni 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017