SFS 2017:1107 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

171107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 9 kap. 19 a §, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 9 a § ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 20�22 §§, 11 kap. 10�12 §§ och 12 kap. 10�12 §§ och rubri-

kerna närmast före 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 § och 12 kap. 10 § ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 9 kap. 21 a och 22 a�c §§,

11 kap. 11 a och 12 a�c §§ och 12 kap. 12 a�c §§ och närmast efter 9 kap.
22 §, 11 kap. 12 § och 12 kap. 12 § nya rubriker av följande lydelse.

9 kap.

Nationella prov

20 §

1

Nationella prov ska användas i de ämnen och årskurser som anges i

21 §. Syftet med proven är att stödja betygssättningen, förutom i årskurs 3 där
syftet är att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav.

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av proven. Rek-

torn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon
eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

21 §

2

Nationella prov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3, 6 och

9,

2. engelska i årskurs 6 och 9,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 9,

och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 9.
Statens skolverk ska fördela de nationella prov som anges i första stycket 3

och 4 så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne
respektive ett naturorienterande ämne och att antalet provdeltagare så långt
som möjligt blir lika stort för varje nationellt prov.

21 a §

3

Eleven ska skriva uppsatserna i de nationella proven i engelska och

svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 9 på dator eller annan digital
enhet.

1 Senaste lydelse 2016:9.

2 Senaste lydelse 2015:142.

3 Tidigare 21 a § upphävd genom 2016:9.

SFS 2017:1107

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1107

Rektorn får besluta att en elev inte behöver skriva uppsatserna i proven på

dator eller annan digital enhet, om det finns särskilda skäl.

22 §

4

Nationella prov ska genomföras i slutet av årskursen. Proven ska vara

uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller under vissa perioder.

Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator eller

annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om elevens identi-
tet vara avidentifierade för den bedömande läraren.

22 a §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att nationella prov får

genomföras vid en annan tidpunkt än i slutet av årskursen samt närmare före-
skrifter om när proven ska genomföras och om avidentifiering. Skolverket får
även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs om nationella prov.

Nationella bedömningsstöd

22 b §

Nationella bedömningsstöd ska användas i matematik och svenska

eller svenska som andraspråk i årskurs 1.

Bedömningsstöd får användas även i andra ämnen och årskurser än de som

anges i första stycket.

Bedömningsstöden ska stödja lärarnas bedömning av elevernas kunskaper.

22 c §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om nationella

bedömningsstöd och användningen av dessa.

11 kap.

Nationella prov

10 §

5

Nationella prov ska användas i de ämnen och årskurser som anges i

11 §. Syftet med proven är att stödja betygssättningen, förutom i årskurs 4 där
syftet är att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav.

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av proven. Rek-

torn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon
eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

11 §

6

Nationella prov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 4, 7 och

10,

2. engelska i årskurs 7 och 10,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 10,

och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 10.
Statens skolverk ska fördela nationella prov som avses i första stycket 3

och 4 så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne
respektive ett naturorienterande ämne.

4 Senaste lydelse 2011:1180.

5 Senaste lydelse 2016:9.

6 Senaste lydelse 2015:142.

background image

3

SFS 2017:1107

11 a §

7

Eleven ska skriva uppsatserna i de nationella proven i engelska och

svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 10 på dator eller annan digital
enhet.

Rektorn får besluta att eleven inte behöver skriva uppsatserna i proven på

dator eller annan digital enhet, om det finns särskilda skäl.

12 §

8

Nationella prov ska genomföras i slutet av årskursen. Proven ska vara

uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller under vissa perioder.

Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator eller

annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om elevens identi-
tet vara avidentifierade för den bedömande läraren.

12 a §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att nationella prov får

genomföras vid en annan tidpunkt än i slutet av årskursen samt närmare före-
skrifter om när proven ska genomföras och om avidentifiering. Skolverket får
även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs om nationella prov.

Nationella bedömningsstöd

12 b §

Nationella bedömningsstöd ska användas i matematik och svenska

eller svenska som andraspråk i årskurs 1.

Bedömningsstöd får användas även i andra ämnen och årskurser än de som

anges i första stycket.

Bedömningsstöden ska stödja lärarnas bedömning av elevernas kunskaper.

12 c §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om nationella

bedömningsstöd och om användningen av dessa.

12 kap.

Nationella prov

10 §

9

Nationella prov ska användas i de ämnen och årskurser som anges i

11 §. Syftet med proven är att stödja betygssättningen, förutom i årskurs 3 där
syftet är att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav.

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av proven. Rek-

torn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon
eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

11 §

10

Nationella prov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6,

och

2. engelska i årskurs 6.

7 Tidigare 11 a § upphävd genom 2016:9.

8 Senaste lydelse 2011:1180.

9 Senaste lydelse 2016:9.

10 Senaste lydelse 2015:142.

background image

4

SFS 2017:1107

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

12 §

11

Nationella prov ska genomföras i slutet av årskursen. Proven ska vara

uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller under vissa perioder.

Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator eller an-

nan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om elevens identitet
vara avidentifierade för den bedömande läraren.

12 a §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att nationella prov får

genomföras vid en annan tidpunkt än i slutet av årskursen samt närmare före-
skrifter om när proven ska genomföras och om avidentifiering. Skolverket får
även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs om nationella prov.

Nationella bedömningsstöd

12 b §

Nationella bedömningsstöd ska användas i matematik och svenska

eller svenska som andraspråk i årskurs 1.

Bedömningsstöd får användas även i andra ämnen och årskurser än de som

anges i första stycket.

Bedömningsstöden ska stödja lärarnas bedömning av elevernas kunskaper.

12 c §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om nationella

bedömningsstöd och om användningen av dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 9 kap. 22 a §

och 22 c §, 11 kap. 12 a § och 12 c § och 12 kap. 12 a § och 12 c § och i
övrigt den 29 juni 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2011:1180.