SFS 2017:1108 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

171108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att 8 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 8 kap. 3 a�3g §§, och närmast

före 8 kap. 3 och 3 f §§ nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.

Nationella prov

3 §

1

Syftet med nationella prov är att stödja betygssättningen.

3 a §

Nationella prov ska användas i de kurser som anges i 3 b §.

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av proven. Rek-

torn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon
eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

3 b §

Nationella prov ska användas i den högsta avslutande kursen på pro-

grammet och, i förekommande fall, inriktningen, i ämnena engelska, matema-
tik och svenska eller svenska som andraspråk med undantag för kursen
svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Proven får användas även i andra kurser än de som anges i första stycket.
Proven ska vara uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller

under vissa perioder.

3 c §

Eleven ska skriva uppsatserna i de nationella proven i engelska och

svenska eller svenska som andraspråk på dator eller annan digital enhet.

Rektorn får besluta att eleven inte behöver skriva uppsatserna i proven på

dator eller annan digital enhet, om det finns särskilda skäl.

3 d §

Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator eller

annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om elevens identi-
tet vara avidentifierade för den bedömande läraren.

3 e §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avidentifiering av natio-

nella prov. Skolverket får även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs
om nationella prov.

1 Senaste lydelse 2014:97.

SFS 2017:1108

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1108

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Nationella bedömningsstöd

3 f §

Nationella bedömningsstöd ska stödja lärarnas bedömning av elever-

nas kunskaper.

3 g §

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om nationella

bedömningsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 8 kap. 3 a §,

3 b §, 3 e § och 3 g § och i övrigt den 29 juni 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)