SFS 2017:1109 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

171109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1108) om vuxenut-

bildning

dels att 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 10 a�10 c §§, och närmast

före 4 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Nationella prov

10 §

1

Nationella prov ska användas inom kommunal vuxenutbildning på

gymnasial nivå i de kurser som anges i 10 a § och inom kommunal vuxen-
utbildning i svenska för invandrare. Syftet med proven är att stödja betygs-
sättningen.

När nationella prov används ska eleverna delta i alla delar av proven. Rek-

torn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon
eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

10 a §

Nationella prov ska användas inom kommunal vuxenutbildning på

gymnasial nivå i

1. engelska kurserna 5 och 6,
2. matematik kurserna 1�4, och
3. svenska kurserna 1 och 3 eller svenska som andraspråk kurserna 1 och 3.
Proven ska vara uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller

under vissa perioder.

Lärarna inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska

använda nationella prov i slutet av kurserna B, C och D.

10 b §

Eleven ska skriva uppsatserna i de nationella proven i engelska och

svenska eller svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå på dator eller annan digital enhet.

Rektorn får besluta att eleven inte behöver skriva uppsatserna i proven på

dator eller annan digital enhet, om det finns särskilda skäl.

1 Senaste lydelse 2017:817.

SFS 2017:1109

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1109

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

10 c §

Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator

eller annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om elevens
identitet vara avidentifierade för den bedömande läraren.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om avidentifiering av nationella

prov. Skolverket får även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs om
nationella prov.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen tillämpas på genomförande av nationella prov från och

med den 29 juni 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)